Програм пословања, текст 2016

Прилози:
Трошкови запослених
Токови 2015
Структура запослених
Средства за посебне намене
Расходи
Приходи
Потраживања – обавезе
Планирана структура запослених
Организациона шема
НакнадеИндекси
Инвестиције 2016
Извештај о токовима готовине 2016
Зараде 2016
Зараде 2015
Запосленост
Динамика запошљавања
Биланс успеха 2016
Биланс успеха 2015
Биланс стања 2016
Биланс стања 2015