2016.година

ЈАВНА НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА: УЉЕ ЗАЛОЖЕЊЕ СРЕДЊЕ – С, ЕВРО ДИЗЕЛ

ЈАВНА НАБАВКА :ЕВРО БИТУМЕН ЗА ПУТЕВЕ 50/70  И БИТУМЕНСКА ЕМУЛЗИЈА КН 60

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА: ИНДУСТРИЈСКА СО ЗА ПОСИПАЊЕ ПУТЕВА

ЈАВНА НАБАВКА:КАМЕНИ АГРЕГАТ

2017.година

ЈАВНА НАБАВКА (ДОБРА): Набавка електричне енергије (01- 17/3)

ЈН (ДОБРА):Уље за ложење средње – мазут С: 09135000, Евро дизел : 09134200,евро премијум БМБ 95 09132000, течни нафтни гас 09133000) (01-17/10-ОП)

Питања и одговори (01-17/10-ОП):

ЈН (ДОБРА): Битумен и битуменска емулзија: 44113610 (0117/9-ОП)

ЈН (ДОБРА): Индустријска со за посипање путева (01-17/11-ОП)