Отворени поступак

2016.година

ЈАВНА НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА: УЉЕ ЗАЛОЖЕЊЕ СРЕДЊЕ – С, ЕВРО ДИЗЕЛ

ЈАВНА НАБАВКА :ЕВРО БИТУМЕН ЗА ПУТЕВЕ 50/70  И БИТУМЕНСКА ЕМУЛЗИЈА КН 60

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА: ИНДУСТРИЈСКА СО ЗА ПОСИПАЊЕ ПУТЕВА

ЈАВНА НАБАВКА:КАМЕНИ АГРЕГАТ

2017.година

ЈАВНА НАБАВКА (ДОБРА): Набавка електричне енергије (01- 17/3)